+32 (0)472 98 33 32 lotte @ strikiez.be

Winkelmandje

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Strikiez & gadgets is gevestigd en kantoorhoudende aan Kerkhovenakkerlaan A 12, Brecht en ingeschreven met ondernemingsnummer BE0676 948 746

Website de website van Strikiez & gadgets waarop het assortiment van Strikiez & gadgets wordt getoond en waar bestellingen door afnemers en bedrijven kunnen worden geplaatst.

Product het product dat door Strikiez & gadgets binnen een overeengekomen termijn aan de afnemer geleverd dient te worden, waarvoor de afnemer een bepaalde prijs dient te betalen.

Afnemer een opdrachtgever, dan wel een ieder die met Strikiez & gadgets een overeenkomst aangaat. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website www.strikiez.be Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Strikiez & gadgets behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. En de inhoud van de website te wijzigen.

1.3 Strikiez & gadgets garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 2-4 werkdagen mits op voorraad en tenzij op de website van Strikiez & gadgets anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Strikiez & gadgets zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen of met u in overleg treden hierover.

2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.4 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Strikiez & gadgets overschreden wordt, zal Strikiez & gadgets de afnemer hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Strikiez & gadgets te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Strikiez & gadgets te melden.

2.5 Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen, als Strikiez & gadgets het in voorgaande artikel (artikel 2.4) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

2.6 Strikiez & gadgets behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Pakketjes die terugkomen door het niet afhalen van uw bestelling bij uw gekozen afleverpunt (bv bij het postkantoor omwille van het niet thuis zijn) worden niet terug vergoed, de verzending wordt ook helemaal door de koper terug opnieuw betaald te worden alvorens Strikiez & gadgets deze opnieuw verzend.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO’s en inclusief omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten, zoals in rubriek “betalingen” bij Strikiez & gadgets is aangegeven, per bestelling in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4 Afkoelingsperiode

4.1 De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming stelt dat:
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Echter, bij bederfbare en gepersonaliseerde producten is de onderstaande wetgeving van toepassing:
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

5 Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Strikiez & gadgts, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Strikiez & gadgets. Strikiez & gadgets houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Strikiez & gadgets respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6 Garanties

6.1 Strikiez & gadgets staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Strikiez & gadgets komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.

6.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7 Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Strikiez & gadgets en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Strikiez & gadgets op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Strikiez & gadgets behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

8 Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, informatie, etc. op de website van Strikiez & gadgets gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9 Overmacht

9.1 Strikiez & gadgets is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Strikiez & gadgets. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Strikiez & gadgets behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Strikiez & gadgets gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10 Communicatie

10.1 Strikiez & gadgets is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de afnemer en Strikiez & gadgets, danwel tussen Strikiez & gadgets en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de afnemer en ……

11 Klachten

11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Strikiez & gadgets serieus in behandeling worden genomen.

11.2 De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Klantenservice van Strikiez & gadgets (de gegevens van deze afdeling staan onderaan de pagina vermeld).

11.3 Strikiez & gadgets zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Strikiez & gadgets zal de afnemer hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

12 Stappenplan ruilen en retourneren

12.1 Het retour te zenden product moet door de afnemer ongeschonden aan Strikiez & gadgets worden geretourneerd in de originele verpakking. Daarbij draagt de afnemer zelf de verantwoordelijkheid en de kosten van retourzending. Strikiez & gadgets zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen. De verzendkosten die Strikiez & gadgets heeft gemaakt om het product naar u toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. U ontvangt dus de betaling retour minus de verzendkosten van de heenzending.

12.2 Hoe retourneer ik een product?

Stap 1: U maakt bij onze klantenservice melding van uw voornemen tot het retour sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar: lotte@strikiez.be

Stap 2: U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van de registratie van uw verzoek + instructies voor het opsturen. U betaalt zelf de kosten voor retourzending.

Stap 3: Na ontvangst van uw product stuurt Strikiez & gadgets u hiervan per e-mail een bevestiging.

Stap 4: Na ontvangst en keuring van uw product, geven wij in ruil een tegoedbon.

13 Persoonsgegevens

13.1 Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

13.2 Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van Strikiez & gadgets. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Strikiez & gadgets. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.3 De afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Strikiez & gadgets over de persoon van de afnemer worden opgenomen in het bestand van Strikiez & gadgets. De afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

14 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

14.1 De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Strikiez & gadgets geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.2 Strikiez & gadgets garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Strikiez & gadgets geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

15 Diversen

15.1 Indien de afnemer aan Strikiez & gadgets schriftelijk opgave doet van een adres, is Strikiez & gadgets gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de afnemer Strikiez & gadgets een nieuw adres heeft doorgegeven.

15.2 Strikiez & gadgets is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de afnemer gebruik te maken van derden.

16 Toepasselijke recht en geschillenregeling

16.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Strikiez & gadgets is het Belgisch recht van toepassing.

16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Strikiez & gadgets  en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij Strikiez & gadgets er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u een email sturen naar lotte@strikiez.be